Category: അറിയിപ്പുകൾ

കുടുംബം …. Shyla Kumari

കുടുംബം ശ്രീകോവിലാകണംപ്രണയം അവിടെത്തുടങ്ങണംസ്നേഹം പങ്കു വച്ചങ്ങനെഉയിരിൻ ഉയിരായി കാക്കണം. കുടുംബം സക്രാരിയാകണംമനസ്സിൽ വെണ്മ നിറയണംകളങ്കം വീഴാതെ കാക്കണംമായ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോർക്കണം. കുടുംബം പാലാഴിയാവണംസ്നേഹാമൃതം കടഞ്ഞങ്ങെടുക്കണംപരസ്പരം താങ്ങായി നിന്നു നാംസ്വർഗം മണ്ണിൽ രചിക്കണം. കുടുംബം തണൽമരമാവണം പരസ്പരം അഭയമായ്ത്തീരണംസുഖദുഃഖം പങ്കു വച്ചങ്ങനെഒരു മെയ്യായ് ഒന്നിച്ചു…

“പ്രണാമം ” ….. Shibu N T Shibu

മരണമില്ല ഭയവും ഇല്ല മനസ്സ് മാത്രം കൂട്ടരേ, നാടിന്നായി ചോര ചിന്തും ധീര ജവാൻമാര് ഞങ്ങൾ ..! ജന്മനാടിൻ അതിർത്തിയെന്നും പൊന്നുപോലെ കാത്തിടും , ശത്രുവിന്റെ തോക്കുകൾ ഹാരമായി ചാർത്തിടും. മൃത്യുവിന്റെ വിളിയിലൊന്നും പതറുകില്ല പതനമില്ല ,. ധീരധീരം കുതിച്ചുചാടും കുതിര…

ഒരുയാത്രാമൊഴി …. Shyla Nelson

ഇന്നുഞാൻ നിന്നോടു വിടചൊല്ലു,മീവേളനെഞ്ചക,മമർത്തിപ്പിടിച്ചിടട്ടേ… പെരുമ്പറകൊട്ടുമീമനസ്സിന്റെവാതിലുംഇനിയൊട്ടുമെല്ലെയൊന്നടച്ചിടട്ടേ… എത്രമേൽ വേഗം മറന്നുപോ,യൊക്കെയുംസ്നേഹമാ നിഘണ്ടുവിൽ ഇല്ലയെന്നോ? അവസരം നോക്കി നീ ലക്ഷ്യ,മണഞ്ഞിടാൻ മുഖദാവി,ലതന്തേ ചൊല്ലിയില്ലാ ? നീയുള്ള മമലോകംകൊന്നപോലെന്നതുംവർണ്ണങ്ങൾ പൂത്തതും മറന്നുപോയോ! നീയെന്ന സൂര്യന്റെ ചുറ്റിലായ് ചുറ്റുന്നചന്ദ്രികയല്ലെ ഞാ,നോർമ്മയില്ലേ ? നീനിന്റെ ‘സർവ്വവു’മെന്നന്നുചൊല്ലിനൽഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചു കിനാവു കണ്ടു…

ഒരു അച്ഛൻ ദിനം കൂടി … ജോർജ് കക്കാട്ട്

ഒരു അച്ഛൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്സ്നേഹവും ദയയും ഉള്ളവൻപലപ്പോഴും അവനറിയാംനിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്,നിർദ്ദേശിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഒരു അച്ഛന് ഒരാളാകാംനിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചങ്ങാതി! നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളിൽ അവൻ അഭിമാനിക്കുന്നു,എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുമ്പോൾഒരു അച്ഛന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുംസഹായകരവും ശക്തവുമാണ് അച്ഛൻ നിങ്ങൾ…

അക്ഷരമാലക്കവിത. …. Shyla Kumari

അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്കായ് ഒരുഅക്ഷരമാലക്കവിത.അമ്മ.അ മ്മ നല്ല അമ്മആ നന്ദമാണമ്മഇ ന്നുമെന്റെ ചാരെഈ ണമിട്ടു പാടും.ഉ മ്മ നൽകിയെന്നെഊ ഞ്ഞാലാട്ടുമമ്മഋ തുക്കളെപ്പോലമ്മഎന്റെ സ്വന്തമമ്മ. എ ന്നുമെന്റെ ചാരെഏ കയായി നിൽക്കുംഎെ ശ്വര്യമാണമ്മഎന്റെ സ്വന്തമമ്മ. ഒ ന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞാൽഒാ ടിവരും സ്നേഹംഔ…

ടാക്സിയുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർ ….. Mahin Cochin

പ്രിയമുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃത്ഥ്യമായ ഹൃദയോഷ്‌മളമായ സ്വാഗതം, ശുഭാശംസകൾ. മിനിമം പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറന്റയിൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള കഠിനദിനങ്ങളാണ് നാട്ടിലെത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. സാധാരണ നിങ്ങൾ അവധിയാഘോഷിക്കാൻ എത്തുന്ന നാടല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്……

അതിജീവന ഗാനം …..(പരിഭാഷ ). GR Kaviyoor

വീണ്ടുമുണരുമീ നമ്മുടെ ലോകംവീണ്ടുമുണരുമീ നമ്മുടെ ലോകം …. വീണ്ടും വരുമാ സന്തോഷത്തിന് ദിനങ്ങൾവീണ്ടും വരുമാ സന്തോഷത്തിന് ദിനങ്ങൾ ….. വെടിയരുതേ ധൈര്യമൊട്ടുമേവേണ്ട പരാജയ ഭയമൊട്ടുംമേ ……. വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങളെ ഒതുക്കുക കണ്ണുകളിൽവീണ്ടും വരുമാ സന്തോഷത്തിന് ദിനങ്ങൾ …. നോക്കുക സൂയന്റെ കിണങ്ങളെ…

ഡോളർ. …. Hari Kumar

കോടികൾ ഡോളറായ്ബാങ്കിൽ കിടപ്പൂആശ്വാസമെന്തുണ്ടുമൃത്യു കൺപാർത്താൽ! കൂപ്പിത്തൊഴാൻരണ്ടു കൈത്തലം മാത്രംനേർക്കെത്തുകിൽരോഗ ദുഃഖം കടക്കാൻ….. ഉണ്ടുള്ളിൽരണ്ടക്ഷരംതെളിഞ്ഞപ്പോൾവന്നെത്തിടും‘രാമ, രാമ യെന്നല്ലോ! കൂട്ടം വെടിഞ്ഞുള്ളയാത്രപോകുമ്പോൾകൂട്ടിപ്പിടിക്കാ-നിരിപ്പിത്രമാത്രം! കുത്തിക്കുഴിച്ചിട്ടവാഴ് വിന്റെ നെഞ്ചിൽറീത്തെന്നപോൽചത്തിരിക്കട്ടെ ഡോളർ!! ഹരികുങ്കുമത്ത്.

കവിതയുടെ വീട് …. Shangal G T

പാടത്തിന് അഭിമുഖമായിതോട്ടുപുറംപോക്കിലാകവിതയുടെ വീട്ചിന്ത സിറ്റിയിലെഏതൊ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലെതാമസ്സക്കാരനും……… ഒരു കാല്‍നട യാത്രക്കാര-നായിരിക്കാനാണ്കവിതക്കിഷ്ടംചിന്തകള്‍ വിമാനത്തിലുംറോക്കറ്റിലുംയാത്രചെയ്യുന്ന ദൂരങ്ങള്‍കവിതനടന്നുതന്നെ തീര്‍ക്കുന്നു… പാടവരമ്പത്തുകൂടെയുംചെമ്മണ്‍ പാഥകളിലൂടെയുംകവിത സഞ്ചരിക്കുന്നു….പോകുന്നവഴി കവിതനീര്‍ച്ചാലുകളുടെഭാഷ വശമാക്കുന്നു… പഴുത്ത ഒരിലയെടുത്ത്അതില്‍ തളിരിലയുടെജാതകമെഴുതിമരങ്ങളുടെതിണ്ണയില്‍ വച്ചിട്ടുപോകുമ്പോള്‍കവിതയുടെ കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നുവൊ…….!! പോകുന്നവഴികൈതച്ചക്കക്കൊലപാതകംനടന്ന ആനയുടെവീട്ടില്‍കയറുമ്പോള്‍ കവിതയുടെകാലുകളിടറുന്നുവൊ…….!!!

ചില ലേഡീസ് ഒൺലി വണ്ടികൾ …. Pattom Sreedevi Nair

ചില തീവണ്ടികൾ പോലെയാണ്ചില ജീവിതങ്ങൾ…….അവ.. കൃത്യമായികൃത്യമായസ്ഥ ലങ്ങളിൽനിന്നും. യാത്രക്കാരെസ്വീകരിക്കുംസീറ്റുകളും കൊടുക്കും .എന്നാൽ പരിശോധിക്കുവാൻഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുമ്പോൾ ആണ്അറിയുക.. അതിലെ യാത്രക്കാർഎല്ലാപേരുടെയും കൈയ്യിൽഅവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്വെറും വ്യാജടിക്കറ്റുകൾആയിരുന്നു. എന്ന്….. !ഇളിഭ്യരായവർ അപ്പോൾകുനിഞ്ഞ ശിരസ്സുമായി..കീശതപ്പുന്നത്. അന്യോന്യംനോക്കി രസിക്കാൻ ആർക്കുംകഴിയുമായിരുന്നില്ല……! പട്ടം ശ്രീദേവിനായർ