രചന : തോപ്പിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ✍

കേരളമെന്ന് കേട്ടാൽ പുളക
പൂരിതമാകുമെന്നോതിയ—
തരുണ മനമിളക്കുന്ന, ശീലുകൾ—
ചലമായി, ഒഴുകുന്നുവോ?, നിത്യവും–
പേരുണ്ടാക്കാൻ, തുനിഞ്ഞിറങ്ങി
മർത്യർ, നിൻ ജീവിതത്തിൽ പുതുമ–
തേടി പ്രണയമസൃണം സ്വർഗ്ഗ—
തുല്യതേ, പായുന്നു പിണ്ഡ—
സഖാക്കൾ, ജീവൻ ജനന മണ—
യുമെന്നാകിൽ, വർജ്ജിക്കണം!
ഇന്നാം, ഈ മന്ത്രിമാരെ!മർത്യന്റെ—
കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തുo!!
അനർഘമെല്ലാം, വ്യർത്ഥമാക്കു—
ന്നൊരു ഭരണം! വിഡ്ഢികൾ!!
ഭരണ ശുംഭൻമാർ, ഗിർ പശുക്കളും–
തെരുവ് നായ്ക്കളും കൂടി, കേരളം—
ഭരിക്കുന്നു, ഹോ! മഹാ കഷ്ടം!കഷ്ടം!!
ആകാശനീലിമയിൽ ലയിച്ച—
വീരഗാഥകളും, മർത്യ കൃതാന്തരും—
ജന്മമെടുക്കട്ടെ, വാതാവേശാൽ
മരിക്കട്ടെ! ഈ നീചരിൽ നീചന്മാർ!!
സർവ്വഗുണങ്ങളും വിശ്വ—
പ്രകൃതിയിൽ ചേരട്ടേ… ധന്യയായി…..
🙏💚🌹💙💕💜💚🌹💙💕💜🙏

By ivayana