രചന : ദിൻഷാ എസ് ✍

തിരയേണ്ടതില്ലൊന്നും
നിന്നെയറിയുവാൻ
തിരതല്ലിയലയുന്ന കാലത്തിൽ
ആരുമല്ലാത്തൊരീയെന്റെ
ജീവനു പ്രാണൻ നൽകിയോൾ
ജീവിക്കുവാൻ തിരതല്ലി-
യലയുന്നോരീ കാലത്തിൽ
നീ നിന്റെ മുഖമെന്റെ നെഞ്ചിൽ
ചേർത്തു വച്ചു
എൻ ജീവനായി നിൻ
പ്രാണനെനിക്കേകിയോൾ
നിനക്കു ഞാനെന്തു പേരു നൽകണം
ആധുനിക കാലത്തെ സീതയെന്നോ
സ്നേഹമുള്ളൊരയമ്മയെന്നോ
ലക്ഷ്മിദേവിയെന്നോ
പതിവൃത ശുദ്ധിയാൽ
കാലത്തെ ജയിച്ച ധീരവനിതയെന്നോ
കാലത്തിനപ്പുറം കാതോർത്തിരിക്കുന്ന
കാഴ്ചകൾക്കൊന്നും കാണുവാനാകില്ല
കരയാതെ കരയുന്ന
നിന്റെയാകണ്ണുകൾ
പാദം തൊടുന്ന നിൻ
മിഴികൾക്കുമുന്നിൽ
ഒന്നുമല്ല ഞാനെന്നറിഞ്ഞു
നിന്നിലൂടൊഴുകി
കാലം കഴിക്കുന്നു.

By ivayana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Warning: Undefined variable $checkbox_text in /home/.sites/137/site9576960/web/wp-content/plugins/comments-subscribe-checkbox/front-end/add-checkbox-to-comments.php on line 25