രചന : ബേബി മാത്യു അടിമാലി✍

നേരിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറുവാനുള്ള
ആർജ്ജവം നമ്മള് കാണിക്കണം
നീതിക്കുവേണ്ടി പൊരുതുവാനുള്ളൊരു
നീതിബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം
നേരും നെറിയും നശിക്കാതിരിക്കുവാൻ
നാടിന്റെ കാവലാളായിമാറാം
നിസ്വരാം മർത്യർതൻ കണ്ണുനീരൊപ്പുവാൻ
നിത്യവും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചീടണം
നിന്ദിതരില്ലാത്ത പീഠിതരില്ലാത്ത
നല്ലൊരു നാടിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ
നിസ്വർത്ഥമായുള്ള കർമ്മങ്ങളാകണം
നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതെന്നുമെന്നും
ജനിമൃതിക്കിടയിലെ ചെറിയൊരീ ജീവിതം
ജീവിച്ചു തീർക്കണം നൽമരംപോൽ
ജാതിമതങ്ങൾക്കതീതമായ് മാനവ
ജനതയെ ഒന്നുപോൽ കണ്ടീടണം
ഇതുമാത്രമാണെന്റെ ജീവിത ദർശനം
ഇതുതന്നെയാണെന്റെ ആശയങ്ങൾ
ഈ കൊച്ചു ജീവിതം ധന്യമാക്കിടുവാൻ
ഇതു മാത്രമാണെൻ നിയോഗങ്ങളും

ബേബി മാത്യു

By ivayana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Warning: Undefined variable $checkbox_text in /home/.sites/137/site9576960/web/wp-content/plugins/comments-subscribe-checkbox/front-end/add-checkbox-to-comments.php on line 25