രചന : ജോസഫ് മഞ്ഞപ്ര✍

ഒരു പുവാകാൻ
മോഹിച്ചു ഞാൻ
പക്ഷെ,
വെയിലേറ്റ് വാടിപോകില്ലേ?
നക്ഷത്രമാകാൻ മോഹിച്ചു
പക്ഷെ,
പകലിൽ അതന്യമല്ലേ?
പുസ്തകമാകാൻ മോഹിച്ചു
പക്ഷെ,
അതെപ്പോഴും തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ?
ശലഭമാകാൻ മോഹിച്ചു
പക്ഷെ,
അതിന് ആയുസില്ലല്ലോ?
ഒരു പുഴയാകാൻ മോഹിച്ചു.
പക്ഷെ,
വേനലിൽ വരണ്ടു പോയാലോ?സൂര്യനാകാൻ മോഹിച്ചു
പക്ഷെ,
രാത്രിയിൽ സൂര്യനില്ലല്ലോ?
ചന്ദ്രനാകാൻ മോഹിച്ചു
പക്ഷെ,
പകൽ ചന്ദ്രനില്ലല്ലോ?
പിന്നെ??
സ്നേഹമായി തീരാം. അതൊരിക്കലും
മരിക്കുന്നില്ല,
മറക്കുന്നില്ല!!!
മയങ്ങുന്നില്ല,!!
നശിക്കുന്നില്ല!!
നമുക്ക്പരസ്പരം
സ്നേഹമായിത്തീരാം,
സ്നേഹിച്ചുപോകം ❤

ജോസഫ് മഞ്ഞപ്ര

By ivayana