എനിക്ക് നിന്നോടും നിനക്കെന്നോടും
പ്രണയമായിരുന്നു
ഒടുങ്ങാത്ത പ്രണയം

ഇടവേളകൾക്കു ശേഷമുള്ള
നിന്റെ വരവിനെ
എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ്
ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്

നിന്റെ ആലിംഗനത്തിലമരാൻ
നിന്റെ തണുത്ത ചുംബനമേറ്റു
നിർവൃതിയടയാൻ
കൊതിച്ചിരുന്നില്ലേ ഞാൻ

ഇപ്പോഴും നിന്നോട്
ഒടുങ്ങാത്ത പ്രണയമാണ്
എന്നാലും ചിലപ്പോൾ
നിന്റെ ചെയ്തികൾ
ഭീതി നിറക്കുന്നു.

എന്റെ മഴയേ… നീ
പ്രണയമഴയായാൽ മതി
പ്രളയമഴയാകരുതേ..

ബിന്ദു വിജയൻ കടവല്ലൂർ.

By ivayana