രചന : രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്✍

പൊള്ളിപ്പോയ ഒരു ജീവിതം
തെള്ളി വരുന്നതേയുള്ളു
തള്ളിപ്പറയരുത്

ഭ്രാന്തു പൂത്തവരമ്പും
ഭാരവും മതിയായി
അതിരു ചേർന്നു
പോയ്ക്കോളാം
എതിരു നിൽക്കരുത്

നടവഴിതന്ന്
നടതള്ളിയതും
ഇടവഴിതന്ന്
ഇഴയറുത്തതും നിങ്ങൾ

പെരുവഴിതന്ന്
പോരിന് വിളിച്ചതും
പൊറാതെ
പാഥേയം മുടക്കിയതും
നിങ്ങൾ

ഇനി,
ഈ വലിയ ഭൂമിയിൽ
ജീവിതത്തിൻ്റെ
ഇത്തിരിപ്പോന്ന ഒരുവഴി
സ്വന്തമായി ഞാൻ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
പഴി പറയരുത്.

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

By ivayana