ഇലന്തൂർ തിരുവാതിലിൽ ശ്രീമതിഅന്നമ്മജജാർജ് ന്യൂ യോർക്കിൽ നിര്യാതയായി. മക്കൾ മേരി ജോർജ് (India),ഗ്രേസി തോമസ് , ലിസി ഫിലിപ്പ്, ആലീസ് തോമസ് ജിജി ടോം (എല്ലാവരും USA ) മരുമക്കൾ : പരേതനായ ജോർജ് , മത്തായി ജതാമസ്, ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ് ( ഫൊക്കാന മുൻ സെക്രട്ടറിയും മുൻ ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ്‌ ചെയർമാൻ ,ഡാനിയേൽ തോമസ് , ജോളി ടോം ( എല്ലാവരും USA ) ഉൾപ്പപ്പപ്പ 14 കൊച്ചുമക്കളും , 17 കൊച്ചു കൊച്ചുമക്കളും

ഫ്യൂണറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നാലെ അറിയിക്കുന്നതാണ്.

By ivayana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Warning: Undefined variable $checkbox_text in /home/.sites/137/site9576960/web/wp-content/plugins/comments-subscribe-checkbox/front-end/add-checkbox-to-comments.php on line 25