രചന : ബിന്ദു കമലൻ✍

പ്രണയശൈലത്തിൽ നിന്നവർ
വിരഹനൊമ്പര സാനുവിൽ വീഴ്കേ
പ്രാണനുരുകിയൊലിച്ച ലാവ
വിധിനിലങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്നു.

പിരിഞ്ഞതെന്തിനെന്നറിയാതെ
എരിഞ്ഞമർന്നു തീർന്ന മോഹം
പരിഭവത്തിൻ പരിളാലനത്തിനു
പുഷ്ക്കരത്തിലലയുന്നിതാ.

നോവുകല്ലെറിഞ്ഞ വാക്കുകൾ
അശ്രുചാപം തൊടുക്കവേ
സുന്ദരസ്വപ്നസൂനങ്ങളിന്നിതാ
പൊട്ടിയകന്നുയർന്നു പാറുന്നു.

വഴിപോക്കരാണവരീ ധരയിൽ
വാടി വീണ പൂവിതൾ ചവിട്ടി
വാഴ് വേ മായമെന്നുച്ചരിച്ചാൽ
പ്രണയമൊരു പ്രഹേളികയത്രേ !

ബിന്ദു കമലൻ

By ivayana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Warning: Undefined variable $checkbox_text in /home/.sites/137/site9576960/web/wp-content/plugins/comments-subscribe-checkbox/front-end/add-checkbox-to-comments.php on line 25