ഇരുട്ടിൽ നേരിയ നടപ്പാത
ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു
കാറ്റിലെ ഇലകൾ പോലെ
ഞങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നു
ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്ന ഒന്നുണ്ട്
പിറന്ന മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം .

ഞങ്ങൾ അതിഥികളാണ്
ഒരു മണൽ ധാന്യം
സമയത്തിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ
ഒരു തുള്ളി വെള്ളം
നിത്യതടവിൽ
പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പാത
ഇരുട്ടിൽ ദൂരേക്ക് നോക്കി.
നെടുവീർപ്പിടും അതിഥിയാണ് ഞങ്ങൾ ..

By ivayana