ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത
ചുവരിൽ
ഭൂപടത്തിന്റെ
വർണ്ണവ്യതിരേകംതീർത്ത,
താഴ്വാരങ്ങളുടെ ഒറ്റനിറം തിരയുന്ന,
എന്റെ കണ്ണുകൾ.

മലർന്നുകിടന്ന്,
പിടലി ഒരല്പമുയർത്തിവച്ച്,
ദീർഘശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾക്ക്
ആശ്വാസമായ്,
ഒരു റാപ്പിഡ്ക്കിറ്റ്
ഒരു മാസ്ക്ക്
പിന്നൊരല്പം സാനിറ്റയ്സർ.

ഐസൊലേഷനിൽ
വേർതിരിക്കപ്പെട്ട
അല്പപ്രാണനുകൾക്ക്
പ്രായവും സാദ്ധ്യതകളും
മാനദണ്ഡമാകുമ്പോൾ;
ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ
സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കു
കണ്ണിലെക്കരടായ്
രണ്ടു കൊച്ചുരാജ്യങ്ങൾ ;
ക്യൂബയും തായ്വാനും.

മനുഷ്യമഹാമാരികൾ
പലവട്ടം കാർന്നുതിന്ന
എന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ.
അവശേഷിച്ച നട്ടെല്ലിനെ
പിഴുതെറിയുംവിധം ചുമയായി
ശ്വാസകോശം ചുരങ്ങിയടയുന്നു

പലപലവർണ്ണങ്ങളാൽ
വേർതിരിക്കപ്പെട്ട
ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ
നിറവിന്യാസം…
എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ;
സ്വൈര്യത്തിന്റെ
സമാധാനത്തിന്റെ
ഏകതയുടെ
ആ ഒറ്റവർണ്ണരാജി
വിരിയിക്കുന്നുണ്ടിപ്പോൾ.

ഈ മുള്ളു കുത്തിയിറക്കുന്ന
വേദനയിൽപ്പോലും
ഇതു കാണാൻ…
ഹാ..!!
എന്തു സുന്ദരം..!!!

എന്റെ അവസാനശ്വാസം
തിരഞ്ഞെത്തിയ
പുതിയ പരമാണുവിന്റെ
ആഗമനം…

അതു് ;

ആ തെരുവുചന്തയിലെ
അഴുകിയൊഴുകുന്ന
ചാലുകളിൽനിന്നു
സ്ഫുടംചെയ്തെന്നെ
ഈ മണ്ണിനോടു
ലയിപ്പിക്കുവാനാണെന്ന
സത്യം;
അതു ഞാൻ
തിരിച്ചറിയുന്നു.
നെവിൻ.

By ivayana