വായിച്ചു തീർക്കാൻ
ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും
എന്നോ മടക്കിയ
പുസ്തകത്താളിൽ
ഉറങ്ങാത്ത രാവൊന്ന്
കിനാവായ് തീർക്കാം….

പെയ്യാത്ത മഴയൊന്ന്
നനഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാം..
മിഴികളെ മിഴികൾ
കൊണ്ടു പ്രണയിച്ചൊരു
മൊഴിയായ് മെല്ലെ
ചാഞ്ഞുറങ്ങാം….

കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും
കേൾക്കാത്ത പാട്ടിൻ്റെ
ഈണങ്ങൾ മെല്ലെ
ചൊല്ലി നോക്കാം ,
പാടിപ്പതിയുന്ന
ഈണങ്ങൾക്കൊക്കെയും
മഴയുടെ താളത്തിൽ
ശ്രുതി മീട്ടാം….

മീട്ടിയ ശ്രുതികളെ
നെഞ്ചോരം ചേർത്ത്
പ്രണയത്താലൊന്നു
മൊഴിഞ്ഞു കേൾക്കാം…..

അകലുന്ന തിരകൾ വന്ന്
കരയെ പുണരുന്നതും
കഥകൾ ചൊല്ലവെ
ഓളങ്ങൾ പുഞ്ചിരി
തൂകുന്നതും നോക്കി നിൽക്കാം

മിഴികളെ മോഹിച്ച
മിഴികൾ കൊണ്ടു നാം
മൊഴികളിൽ നിറയുന്ന
പ്രണയം പകുത്ത്
നിൻ നെഞ്ചിൽ
ചാഞ്ഞുറങ്ങാം…..

By ivayana