രചന : രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ✍

കടമകൾക്കുകനം വെച്ചു
കൂട്ടരെനാമറിയുക
കെട്ടകാല കുടില ബുദ്ധികൾ
സടകുടഞ്ഞതു കാണുക

കഴിഞ്ഞകാല കനിവുകളെ
ഓർക്കുക നാം കൂട്ടരെ
കനവുകണ്ട് കടിഞ്ഞാണില്ല
കുതിരയാകാതിരിക്കുക

ജന്മമെന്നത് ഒന്നു മാത്രമെ
ഉള്ളുവെന്നുള്ള സത്യം
ചില്ലു ഗ്ലാസിലെ ലഹരിജാലത്തിൽ
നുരഞ്ഞുപൊങ്ങരുതോർക്കുക

പുഞ്ചിരിയിൽ പൊതിഞ്ഞ വർണ്ണ
പൊതികളിൽ മയങ്ങാതെ
വീടിനുള്ളിലെ സങ്കടപ്പുഴ ഓർക്കുക
നാമപ്പോൾ

അവരുനീട്ടും നഞ്ചുപാത്രം തഞ്ചത്തിൽ
യെന്നോർക്ക നാം
തഞ്ചിടാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്മയെ
യൊന്നോർക്ക

നേരറ്റു നമ്മൾ നടന്നു പോയാൽ
ഉയിരറ്റുപോകുമെന്നോർക്ക
കാലിടറി പോയാൽ പിന്നെ മധുരമാമീ
യൗവ്വനം
കാലപ്പാമ്പായ് ലഹരി കൊത്തി കീറിടൂമീ
ജീവിതം

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

By ivayana