രചന : ജോർജ് കക്കാട്ട്✍

നിശബ്ദതയുടെ തിളക്കം അണയട്ടെ
ദൈവം അടയ്ക്കുന്ന മുകുളങ്ങളിൽ.
വിലപിക്കുന്ന പുൽമേടുകളിൽ പുല്ലുകൾ
നമുക്കായി നെടുവീർപ്പിടുന്നു,

ശുദ്ധജലം ഒഴുകുന്നിടത്ത്.
നിശ്ചലമായ പ്രേത നിഴലുകളിൽ പറക്കുക,
ഹൃദയമേ, വന്യമായി മിടിക്കുക.
ക്ലൗഡ് മാറ്റുകളിൽ നിശബ്ദമായി മുങ്ങുന്നത്,
മോണ്ടെയുടെ ശവക്കുഴിയാണ്.

പാഷൻ ചാപ്പലുകൾ കഴിഞ്ഞു
ഒരു തിളക്കം നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു.
അവ മുറിവുകൾക്ക് കൃപയുടെ ഉറവിടങ്ങളാണ്,
രക്ത റോസ് കല്ല് തകർക്കുന്നു.

കുരിശ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുണ്ടതാണ്,
നീ താമരപ്പൂവിൽ മഞ്ഞു വിതറുന്നു.
വിദൂര യുവാക്കളുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്
തീജ്വാല വേദന, ഓർക്കിഡ്.🕍

By ivayana