രചന : കൃഷ്ണമോഹൻ കെ പി ✍

പതിനഞ്ചാം രാവിലെ പൂന്തിങ്കൾ ചൊരിയുന്ന
പഞ്ചാമൃതമല്ലേ പാൽ നിലാവ്
പതിയെ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന ഭൂമിയ്ക്ക്
പുതിയൊരു പൂഞ്ചേലയേകിടും പോൽ

പാതിരാപ്പുഷ്പത്തിൻ ഗന്ധവുമേറ്റങ്ങു
പാതിമയക്കത്തിൽ നിന്നിടുമ്പോൾ
പുത്തൻ കിനാക്കൾ തൻ ലോകത്തിലെത്തിപ്പൂ
പനിമതിത്തിങ്കൾ തൻ പുഞ്ചിരിയായ്

പുളകങ്ങളെന്നതുമനുഭവിച്ചറിയുകിൽ
പുതുരാഗ താളങ്ങൾ ഉള്ളിലെത്തും
പതിയേയാരാഗങ്ങൾ മൂളിയുറങ്ങിടാൻ
പതുപതുപ്പുള്ളൊരു മെത്ത തേടും

പുതുദിനം വന്നെത്തുമെന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ
പുതപ്പിൻ്റെ കീഴിലൊതുങ്ങിയാലും
പുറമേ തിളങ്ങുന്ന പൂനിലാവാകവേ
പരിചോടെ, ചിത്തത്തിൽ തങ്ങി നില്ക്കും.

കൃഷ്ണമോഹൻ കെ പി

By ivayana