മാധവമാസത്തിൻ പാതിരാവിലീ
പാതിമയങ്ങുന്ന വേളയിൽ

അന്തരാത്മാവെന്റെ തേനറകളിൽ
ആരോ ശരമുതിർത്തീടുന്നൂ

ആയതിലൂടെയൊലിച്ചിറങ്ങുന്നു
മദകരമെൻ മനോദ്രവം

ആ മനപുഷ്പശരാവലിയേതോ
മദകര ,കന്യേടെയാവാം

തേനറയൊന്നങ്ങുലയുന്ന നേരം
മക്ഷികപാറുന്നു ചുറ്റിനും

മധുമക്ഷികേനിൻ ഗാനാവലിയിൽ
ഭീതിഭൂതിയോ, വിഭൂതിയോ?

ആയതിന്നാനന്ദ ലോകത്തിലൂടെ
തേനുനുണയും നാവുതേടേ

തേനഴിമുഖവും സാഗരഗാനോം
ഉണ്ടതാ കേൾക്കുന്നു ദൂരെയായ്

എന്നോടുകൂടുവാൻ,കൂട്ടൊന്നുകൂടുവാൻ
കൂട്ടുപിടിച്ചൊരാ,തയ്യലാൾ

എൻ കവനങ്ങളുറക്കെ,മീളുന്നൂ
നാദശര ശരപഞ്ജരം !!

കലാകൃഷ്ണൻഉഴമലയ്ക്കൽ

By ivayana