എന്റെവീടിന്റെ

കുന്നിൻചെരുവിലായ്

അമ്പിളിമാമൻ ചിരിച്ചു

നിന്നീരുന്നു.

അമ്മതന്ന മാമുവിലെന്നും

അമ്പിളിമാമൻ തൻ

നിലാവാണ്‌ സോദരെ

എന്റെവീടിന്റെ

കുന്നിൻചെരുവിലായ്

അമ്പിളിമാമൻ ചിരിച്ചു .

നിന്നീരുന്നു അമ്മ മാമു

കൂട്ടികുഴക്കുമ്പോൾ

തൈരുപോലതിൽ

നിലാവും കുഴയുന്നു

അമ്മപിന്നതിൽ സ്നേഹം

കുഴക്കുന്നു ..അമ്പിളിമാമൻ

കണ്ടുചിരിക്കുന്നു

അമ്മയോളം സ്നേഹം

മക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ

ആറ്റിലെ വെള്ളം

മേലേക്കാണത്രെ

അമ്പിളിമാമൻ,

പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

എത്രമക്കളെ മാമൂട്ടിച്ചു

ഞാൻദൈവമേ..

മാതാപിതാക്കൾപോൽ

ഗുരുവും പ്രകൃതിയും .

ദൈവം പോൽ…. മക്കളെ .

അമ്പിളിമാമൻതൻ

നിലാവും അമ്മതൻ

സ്നേഹവും മാമുവിൽ

ചേർന്നാലത്‌

പാലാഴികടഞ്ഞ

അമൃതാണ് ദൈവമേ..

അമ്മതന്ന മാമുവിലെന്നും

അമ്പിളിമാമൻ തൻ

നിലവുണ്ടെന്റെ സോദരെ.

എന്റെവീടിന്റെ

കുന്നിൻചെരുവിലായ്

അമ്പിളിമാമൻ ചിരിച്ചു .

നിന്നീരുന്നു.

By ivayana