ഹൃദയത്തില്‍ കോറിയ ഗീതത്തിന്നീരടി
തിരയെണ്ണി പാടിയതോര്‍മ്മയുണ്ടോ ….
പ്രണയം നുണയുന്ന കാലത്തില്‍ നാമതു
മധുരമായ് പാടിയതോര്‍മ്മയുണ്ടോ…സഖേ.
മധുരമായ് പാടിയതോര്‍മ്മയുണ്ടോ….
(ഹൃദയത്തിൽ )
നിനവിന്റെ തീരത്ത് നിന്നോരം ചേര്‍ന്നിന്നു
ഓര്‍മ്മതന്‍ പടവുകള്‍ കയറീടുമ്പോള്‍
കേട്ടുമറന്നൊരാ പല്ലവി ഈണത്തിന്‍
പിന്നെയും പാടുന്നാ ഇണക്കിളികള്‍…
പിന്നെയും പാടുന്നിതായിണക്കിളികള്‍
(ഹൃദയത്തിൽ )
വെണ്ണിലാവിറ്റുന്ന രാത്രിയിലന്നു നാം
മിഴികളിൽ മോഹം കൊരുത്തനേരം
പൊന്‍തിങ്കള്‍ നാണത്താല്‍ മിഴിചിമ്മിയങ്ങു,
മേഘങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ മറഞ്ഞതില്ലേ..സഖേ
നമ്മള്‍ പൂമരചില്ലയിലൊളിച്ചതല്ലേ….
(ഹൃദയത്തില്‍)

By ivayana