രചന : ജോർജ് കക്കാട്ട് ✍

3333-ലെ എന്റെ ദർശനത്തിൽ,
ശാന്തരായ ആളുകൾ കടൽത്തീരത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു.
2022ൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ശാന്തമാണ്.
ഞാൻ ക്രിസ്റ്റൽ തെളിഞ്ഞ നീല വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നു.
മത്സ്യങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് നീന്തുന്നു.
അവർ ഇപ്പോൾ വേട്ടയാടപ്പെടുകയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.
അവർ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്തതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
ഞാൻ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് നടന്നു.
ബെയറർ സൗഹൃദപരവും ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
അവന് പറയുന്നു:
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തു എടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണം നിർത്തലാക്കി.
എന്റെ ഈ ഭക്ഷണശാലയിൽ ഭക്ഷണം സൗജന്യമാണ്.
മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അയാൾ ഈ കട സ്ഥാപിച്ചു.
ഞാൻ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു.
2022ൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച രുചിയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ ഉൽപന്നങ്ങൾ എല്ലാം ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ബീച്ചിൽ കിടന്നു.
സന്തുഷ്ടരായ കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു.
ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി നിനക്ക് ഇത്ര സന്തോഷം?
അവർ പറയുന്നു:
അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എനിക്ക് വേണ്ടത്ര സമയമുണ്ട്.
രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്.
സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരുമിച്ച് ഗെയിം കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത്.
ഞാൻ കുട്ടിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു കടൽത്തീരത്ത് തുടരുന്നു.
സന്തുഷ്ടരായ ദമ്പതികളെ അവർ ചേർന്നിരുന്നു
പ്രണയം കൈമാറുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു.
ഞാൻ ആ പ്രണയിനിയോട് ചോദിക്കുന്നു ,
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര സന്തോഷവതിയായി കാണുന്നത് ?
അവൾ പറയുന്നു:
3333-ലെ പുതിയ ലോകക്രമമാണിത്.
അവിടെ പറയുന്നു

 • പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക
 • പരസ്പരം സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുക
 • പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  ഈ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നു.
  ഞാൻ കടൽത്തീരത്ത് തുടരുന്നു.
  ഇവിടെ ആളുകൾ പ്രസരിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയിൽ ഞാൻ മതിമറന്നു.
  ഒരു മഴത്തുള്ളി എന്റെ മുഖത്തുവീഴുന്നു
  അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണരുന്നു ..ഞാൻ കണ്ടതോ ?
  കഷ്ടം അതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു.
  നമ്മൾ ഇപ്പോഴും 2022ലാണ്.

By ivayana