രചന : ഡാർവിൻ പിറവം✍

തറപറ പറയാൻ കുട്ടികളില്ലാ
എ.ബി.സി.ഡിക്കേവരുമുണ്ട്!
മാതൃത്വം,മലയാളത്തിൽച്ചെറു-
പാട്ടുകൾപാടൂ ഉണ്ണികളേ…

കാക്കേകാക്കേ കൂടെവിടേ
മഴയുടെപാട്ടതുമറിയില്ലാ!
റെയിൻറെയിൻ ഗോയെവേ
ട്വിങ്കിൾ ട്വിങ്കിൾ ഉജ്ജ്വലമായ്

മാതൃത്വത്തിൻ മലയാളം
കുട്ടികളൊക്കെ മറന്നിട്ട്,
ചുണ്ടതിലിഗ്ലീഷ് വന്നാലോ
അച്ഛനുമമ്മേം പുളകിതരായ്…

മലയാളത്തെയുപേക്ഷിച്ച്
മാതൃത്വത്തെമറക്കാനായ്
സാറുമ്മാരവരൊന്നായി-
ശിക്ഷണമേകും കുട്ടിക്ക്!

മാഷേ, വിളിയതുതെറ്റാണ്
സാറുവിളിച്ചു പഠിപ്പിക്കും
സാറിൻ്റർത്ഥമതെന്താണ്?
ഞാനോ,അടിമയതെന്നാണ്!

മലയാളത്തെ കുപ്പയിലാക്കിയ
നിങ്ങടെകുട്ടിപഠിച്ചൊരുനാൾ
മാതൃപിതൃത്വം ഒക്കെയുമൊപ്പം
കുപ്പയിലാക്കും തെരുവിലിടും!

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സർക്കാരിൽ
ജോലികൾ നേടുന്നവരോപിന്നെ
സാറെന്നവരെവിളിപ്പിച്ചോരെ
ഒരുനാളവരൊരുസാറാക്കും!

മന്ത്രിയതായതുമാറുമ്പോൾ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാകുമ്പോൾ
ശിക്ഷണമേകിയനിങ്ങളെയും
അടിമകളായവർക്കണ്ടീടും!

ഡാർവിൻ പിറവം

By ivayana